Κατεβάστε ολόκληρο το καταστατικό από εδώ.

Εν-Έργω 2019

Βασικοί Στόχοι

  1. Η εξοικείωση των νέων πολιτών,κυρίως των Γιαννιτσών και του Δήμου Πέλλας,αλλά και κάθε περιοχής στην Ελλάδα,με το θεσμό των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων
  2. Η βελτίωση της  σχέσης των Νέων με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα έχει ως αποτέλεσμα πιο παραγωγικές σχέσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
  3. Η διοργάνωση εκδηλώσεων με τη μορφή συνεδρίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα που θα αναφέρονται στα παραπάνω και θα λαμβάνουν χώρα στους οικείους Δήμους και Περιφέρειες.

Μέσα Δράσης:

Οι σκοποί του Σωματείου μπορούν να επιδιωχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

  1. Διοργανώνοντας συνέδρια προσομοίωσης των διαδικασιών Δημοτικών  και Περιφερειακών Συμβουλίων.
  2. Διοργανώνοντας διαλέξεις,ημερίδες,σεμινάρια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σχετικές με τον Θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  3. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
  4. Με δημοσιεύσεις,εκδόσεις,μελέτες,αναλύσεις,βραβεία και μετάλλια .
  5. Με συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακές Αρχές για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Εγγραφή νέου μέλους

Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο από 18-28 ετών που ενδιαφέρεται να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Σωματείου εφόσον :

  1. το ζητήσει με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία να δηλώνει αφενός μεν ότι αποδέχεται το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ,αφετέρου ότι θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων του Σωματείου και
  2. καταβάλει τη συνδρομή ενός έτους (ετήσια εισφορά ,ελάχιστου ποσού πέντε ευρώ)