Α΄ ΜΕΡΟΣ : ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμο Πελλας έχει έδρα το Δημαρχείο Πέλλας στα Γιαννιτσά.
Σκοπός της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου. Τέλος η σχολική επιτροπή είναι υπεύθυνη και αρμόδια για τα σχολικά κτίρια.
Β’ ΜΕΡΟΣ : ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελείται από οχτώ τακτικά μέλη εκ των οποίων τα πέντε προέρχονται από την Δημοτική Αρχή και τρία από τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Στις αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου προστίθεται η μέριμνα για την τήρηση των νόμιμων πρακτικών. Στην συνεδρίαση συμμετέχει ως Πρόσωπο Πίεσης ο Διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Γιαννιτσών .