ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Α΄ Μέρος : Νόμος Καλλικράτη 3852/2010

Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Β΄ ΜΕΡΟΣ : ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΝ ΕΡΓΩ

Στο Συνέδριο Προσομοίωσης «Εν έργω» | Πράξη Δημοκρατίας η σύνθεση  του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών θα έχει ως εξής.

Ο Πρόεδρος της Συμβουλίου θα είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης. Ομοίως  και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Εκτός των ανωτέρω θέσεων η Επιτροπή αποτελείται από ένα Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Αρχής με την ιδιότητα του μέλους του συμβουλίου και δύο Δημοτικούς Συμβούλους αντιπολίτευσης. Ένας θα προέρχεται από την μείζονα ενώ ο δεύτερος από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Τέλος, μέλος με δικαίωμα τοποθέτησης και ψήφου θεωρείται και ο Διευθυντής της μεταναστευτικής κοινότητας που προέρχεται από τα Πρόσωπα Πίεσης του Συνεδρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα τοποθέτησης και ψήφου επί των θεμάτων. Επίσης, δικαίωμα τοποθέτησης επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Επιτροπής έχουν όλα τα πρόσωπα –θεσμικά ή μη- προσκληθούν νόμιμα από τον Πρόεδρο.